Ιστορικό Αλλαγών

Version 5.1.2105 [Build: 05 Ιούνιος 2024]

 • +Time Slice - Προσθήκη λειτουργίας Crossfade για την αποφυγή κλικ στην αναπαραγωγή
 • +Time Slice - Αύξηση του ανώτατου ορίου του Peak Scan από 10 σε 20
 • +Time Slice - Αύξηση του ανώτατου ορίου της ελάχιστης απόστασης (Min Distance) από 20 σε 40
 • +SET/KST Manager - Προσθήκη επιλογής αρχικού ήχου (Default Sound) με δεξί κλικ στο κανάλι του ρυθμού
 • +SET/KST Manager - Με αριστερό κλικ σε οποιοδήποτε κανάλι ανοίγει το παράθυρο επιλογής ήχου
 • +SET/KST Manager - Επιλογές αντιγραφής - Προσθήκη επιλογής για reMAP σε εργοστασιακό ήχο
 • +SAMPLE Manager - Τα Stereo MultiSamples του PA5x μπορούν να εξαχθούν σε .KMP
 • *SET/KST Manager - Διορθώθηκε πιθανό πρόβλημα κατά την εξαγωγή ενός MS από έναν ήχο
 • *SET/KST Manager - παράθυρο KBD SET - Η επιλογή μεγέθους ήχου (Sound Size) υπολογίζει πλέον και τον απαιτούμενο χώρο για την αντιγραφή
 • *SET/KST Manager - παράθυρο SOUND - Η επιλογή μεγέθους ήχου (Sound Size) υπολογίζει πλέον και τον απαιτούμενο χώρο για την αντιγραφή
 • *KST Manager - Διορθώθηκε πρόβλημα στο PA5X crash λόγο χρήσης του συμβόλου & στο όνομα ρυθμού
 • *Αναβαθμίστηκε η μετάφραση στα Ουζμπεκικά
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version 5.1.2015 [Build: 15 Μάη 2024]

 • *KST Manager - Στυλ Παίζει στο σωστό Τέμπο
 • *Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκάλεσε συντριβή στο 5X κατά τη μετονομασία ενός στυλ
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με την λειτουργία Sound - Remap
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα του Chord Sequencer όπου δεν αποθήκευε το ρυθμό
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα όπου έκλεινε ο SET Manager λόγω των ρυθμίσεων ήχου
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα το οποίο προκαλούσε επανεκκίνηση/crash στο PA5Χ κατά την επιλογή των ρυθμών

Version 5.1.2010 [Build: 10 Μάη 2024]

 • +Υποστήριξη για τα 480MB του PA1000
 • +KST Manager - Αναπαραγωγή ρυθμών/Style
 • +KST Manager - Αναπαραγωγή PADs
 • +KST Manager - Προστέθηκε παράθυρο για προχωρημένες ρυθμίσεις
 • +KST Manager - Προστέθηκε παράθυρο για Chord Sequencer
 • +KST Manager - Προστέθηκε υποστήριξη Time Slice
 • +KST Manager - O Event Editor είναι διαθέσιμος και για τα PADs
 • +KST Manager - Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας νέων KBD SET/PAD/ήχων
 • +KST Manager - Νέες προχωρημένες ρυθμίσεις δίνουν έλεγχο παραπάνω παραμέτρων
 • +KST Manager - Προχωρημένες ρυθμίσεις - Επεξεργασία/Αλλαγή STYLE KBD SET και Pad
 • +KST Manager - Προχωρημένες ρυθμίσεις - Επεξεργασία/Αλλαγή ήχων των KBDSET
 • +KST Manager - Προχωρημένες ρυθμίσεις - Επεξεργασία/Αλλαγή ρυθμίσεων των ήχων των Pad
 • +KST Manager - Προχωρημένες ρυθμίσεις - Επεξεργασία/Αλλαγή ρυθμίσεων των ήχων και DK του χρήστη
 • +KST Manager - ΤΑΒ ήχων - Προστέθηκε λειτουργία ReMapping
 • +KST Manager - Προστέθηκε λειτουργία εξαγωγής ενσωματωμένου σε ρυθμό PAD σε ξεχωριστό αρχείο PAD
 • +SET/KST Manager - Προστέθηκε μενου επιλογής του variation προς αναπαραγωγή
 • +SET/KST Manager - Αναπαραγωγή ρυθμών - Χρήση σωστής έντασης για την αναπαραφωγή
 • +SET/KST Manager - Υποστήριξη εισαγωγής των PCG του KORG Nautilus
 • +SET/KST Manager - Με δεξί κλικ σε ένα κανάλι πηγαίνει αυτόματα στην τοποθεσία του ήχου
 • +SET/KST Manager - Προστέθηκε νέο μενού για τον έλεγχο των ρυθμών με άδεια κανάλια
 • +Επιλογές αντιγραφής - Προστέθηκε δυνατότητα να μην αντιγραφούν οι ήχοι με 0 ένταση
 • +Επιλογές αντιγραφής - Προστέθηκε δυνατότητα να μην αντιγραφούν οι ήχοι από τα άδεια κανάλια
 • +SET Manager - Ρυθμίσεις STYLE - Είναι πλέον εφικτό να αντιγραφούν Variation μεταξύ των Intro/End
 • +Νέα μηχανή αναπαραγωγής με υποστήριξη μεγάλων δειγμάτων
 • +Event Editor - Υποστήριξη εισαγωγής Μidi με υψηλότερα PPQN
 • +SAMPLE Manager - Προστέθηκε επιλογή αυτόματης αναπαραγωγής
 • +SAMPLE Manager - Είναι πλέον εφικτή η ταξινόμηση ως προς τη στήλη Sample Rate
 • +SAMPLE Manager - Κάποιες επιλογές FX υποστηρίζουν πλέον και stereo δείγματα
 • +MultiSample Manager - Προστέθηκε δυνατότητα μετακίνησης ζωνών με το ποντίκι
 • +Sample Editor - Νέο βελτιωμένο Low Pass Filter
 • +Sample Editor - Νέο βελτιωμένο High Pass Filter
 • +Sample Editor - Nέο EQ 3 περιοχών
 • +Προστέθηκε νέα επιλογή εξαγωγής όλων των OSC Layers με μία κίνηση σε .KMP format
 • +Βελτιώσεις στο γραφικό περιβάλλον
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version 5.0.1605 [Build: 05 February 2024]

 • *Improved Dual Monitor Support
 • *SAMPLE Manager - Fixed few mixups when Sorting was enabled
 • *SAMPLE Manager - File Size now retains it's text when sorted
 • *SAMPLE Manager - Duration now retains its text when sorted
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue when Deleting Unused Samples
 • *Updated Uzbek Language Translation
 • *Internal fixes & improvements

Version 5.0.1501 [Build: 01 January 2024]

 • *KST Manager - Now there are 12 Folders per page to match 5X UI
 • *KST Manager - Maximum Folder/Bank count has been increased from 90 to 144
 • *Fixed ecoding issue with special characters on 5X
 • +New Translation available in Croatian
 • *Internal fixes & improvements

Version 5.0.1329 [Build: 29 November 2023]

 • *KST Manager - Fixed an issue causing samples to be with noise on the 5X
 • *KST Manager - Fixed an issue when some folder names were not saving out

Version 5.0.1327 [Build: 27 November 2023]

 • +Updated support for KORG PA5X OS v1.2.1
 • +MULTISAMPLE Manager - Playback is now possible with left/right keys
 • +MULTISAMPLE Manager - Double click to enter sample number
 • +MULTISAMPLE Manager - shortcut keys are now shown on screen
 • +SET Manager - Sound Tab > DK - DEL key now resets a Key to an empty sample
 • *SAMPLE Manager - Importing Stereo .WAV issue has been fixed
 • *SAMPLE Manager - Tuning fix after HZ Conversion
 • *SAMPLE Manager - Improved support for 24bit Stereo .WAV files
 • *Improved support for PA5X Locked KST's
 • *Improved Dual Monitor support
 • *Some internal fixes

Version 5.0.1311 [Build: 11 November 2023]

 • +KST/SET Manager - Sample Category column has been added when creating a UserDK report
 • +KST/SET Manager - Layer Velocity column has been added when creating a UserDK report
 • +Remembers and keeps last window position on screen
 • *KST Manager - UserSound Report was not reporting UserBanks 5-6
 • *KST Manager - Fixed incorrectly reading of Style-KBD/STS Mute values
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue with incorrect loop points
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue when importing .KSF files that were looped
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue with MS replace that was causing a link to break
 • *SAMPLE Manager - Deletion of Unused Samples has been improved
 • *SAMPLE Manager - Sorting is now kept throughout
 • *Multisample Manager - Fixed a potential crash when using AutoMS to create an MS
 • *Fixed 5X naming symbols when using special characters
 • *Many internal fixes & improvements

Version 5.0.1126 [Build: 26 September 2023]

 • +SAMPLE Record - Increased Stereo record sampling size
 • *Improvements to PCG Import
 • *SAMPLE Manager - Fixed an Auto Trim issue
 • *KST Manager - Fixed a potential issue with size mismatch
 • *Internal fixes & improvements

Version 5.0.1123 [Build: 23 September 2023]

 • +MultiSample Manager - Added new Menu option 'Note to OrigKey'
 • *KST Manager - Muted sounds were not being read correctly has now been fixed
 • *KST Manager - COPY Options - Updated order of Tracks to Match PA5X
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue when importing Stereo .Wav Files
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue when Converting Sample Rate
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue with Auto Trim
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue sometimes not saving 5x PCG's
 • *Fixed Size display issue above 2GB
 • *Updated Hungarian Translation
 • *Internal fixes & improvements

Version 5.0.1023 [Build: 23 August 2023]

 • +Fixed a potential Length issue when loading MIDI files for PADs
 • *KST Manager - Global Sound reMap fix for PAD remapping on styles
 • *Sound Engine fix for stereo sample playback

Version 5.0.1020 [Build: 20 August 2023]

 • +SAMPLE Manager - Support for Stereo .KSF/Multisample import for 5X
 • +SAMPLE Manager - Added Options Menu on DrumSamples
 • +SAMPLE Manager - Added Options Menu on MultiSamples
 • +SET Manager - Added Scaled Velocity in the SOUND - OSC tab
 • *Speed boost with non English Locales
 • *Improved KORG PCG support for velocity settings
 • *Updated Czech Translation
 • *Updated Slovak Translation
 • *Internal fixes & improvements

Version 5.0.1010 [Build: 10 August 2023]

 • *Fixed random crash with KST Manager
 • *Improved KORG PCG support
 • *Improved GLOBAL Remap
 • *Improved Time Slice
 • *Internal fixes & improvements

Version 5.0.1006 [Build: 06 Αυγούστου 2023]

 • *Διορθώθηκε περίπτωση τυχαίου προβλήματος σε κάποιους υπολογιστές
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα κατά την εισαγωγή των KORG PCG
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα κατά την φόρτωση και αποθήκευση των 5X KST
 • *Προστέθηκε υποστήριξη για κλειδωμένα PCM στο 5X
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με φακέλους που έχουν Unicode χαρακτήρες στο όνομα
 • *SAMPLE Manager - Βελτίωση ταξινόμησης
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version v5.0.1001 [Build: 01 Αυγούστου 2023]

 • +Υποστήριξη του KORG PA5X
 • +Υποστήριξη αναπαραγωγής STYLE
 • +EVENT Editor
 • +Εισαγωγή / Εξαγωγή MIDI
 • +Υποστήριξη MIDI Keyboard για αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο
 • +Υποστήριξη ποντικιού/πληκτρολογίου για αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο
 • +Ταχύτερη φόρτωση/αποθήκευση των SET
 • +KST Manager - Το νέο μενού για επεξεργασία των KST του PA5X
 • +SET Manager - Διαχείρηση των ΚORG PA SET σε ένα μόνο παράθυρο
 • +SET Manager - Νέες προχωρημένες επιλογές που δίνουν έλεγχο παραπάνω παραμέτρων
 • +SET Manager - Global reMAP ήχων
 • +SET Manager - Sound Mode reMap - επανατοποθέτηση/αλλαγή θέσης των USER ήχων και DK η οποία θα αλλάξει τις θέσεις σε όλο το σετ αυτόματα
 • +SET Manager - Δημιουργία νέων ήχων / pad / performance από την αρχή
 • +SET Manager - Προστέθηκε κουμπί ρυθμίσεων για τους OSC (αλλαγή ρυθμίσεων Pan, Velocity, Keyboard Range)
 • +SET Manager - Εισαγωγή .PCG ήχων από τα KORG Trinity / Triton / Triton Le / M3 / KRONOS μαζί με τις ρυθμίσεις Velocity
 • +SET Manager - Νέο εικονικό κλαβιέ με ταχύτερη απόκριση για τα DK
 • +SET Manager - Είναι δυνατή η αντιγραφή ολόκληρου Group Bank
 • +SET Manager - Νέες επιλογές αντιγραφής
 • +SET Manager - Αυτόματη διαγραφή ήχων που δεν χρησιμοποιούνται
 • +Style Properties - Επεξεργασία/Ηχογράφηση των Style Tracks μέσω του Event Editor
 • +Style Properties - Διαγραφή Variation / CV / Ξεχωριστών Track
 • +Style Properties - Αντιγραφή Track ή ολόκληρου Variation από άλλο ρυθμό
 • +Style Properties - Εμφάνηση ίστας Midi Event
 • +Style Properties - Εξαγωγή Variations / Ξεχωριστών Track σε μορφή MIDI
 • +Style Properties - Προστέθηκαν οι στήλες Track Type & Key
 • +Sample Manager - Ηχογράφηση νέων δειγμάτων
 • +Sample Manager - Προστέθηκε δυνατότητα ταξινόμησης ανά στήλη
 • +Sample Manager - Επεξεργασία συμπιεσμένων δειγμάτων
 • +Sample Manager - Προστέθηκαν επιλογές μετονομασίας πολλών δειγμάτων σε σειρά
 • +Sample Manager - Προστέθηκαν επιλογές μετονομασίας Συνδεμένων δειγμάτων και MultiSample
 • +Sample Manager - Προστέθηκαν νέα φίλτρα - Normal / Συμπιεσμένων / Κλειδωμένων / Unref δειγμάτων
 • +Sample Manager - Προστέθηκε επιλογή αυτόματης διαγραφής της ησυχίας στο τέλος των δειγμάτων
 • +Sample Manager - Προστέθηκε επιλογή αλλαγής του Sample Rate
 • +Sample Manager - Προστέθηκε επιλογή εξαγωγής SET Report σε .txt/.csv
 • +Sample Manager - Προστέθηκε επιλογή ελέγχου για διπλές καταχωρήσεις
 • +Sample Manager - Η επιλογή 'MultiSample info' επιλέγει πλέον αυτόματα τα δείγματα που χρησιμοποιεί το MS
 • +Sample Manager - Προστέθηκε επιλογή μετατροπής ενός Drum Sample από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό
 • +Sample Manager - Προστέθηκε στήλη Unref για εμφάνηση των unref δειγμάτων σε ένα MS
 • +Sample Manager - Προστέθηκε επιλογή αντικατάστασης ενός MultiSample
 • +Sample Manager - Υποστήριξη REX αρχείων [.rex/.rx2/.rcy]
 • +Sample Editor - Επανασχεδιάστηκε με επιλογές για Zoom
 • +Sample Editor - Προστέθηκαν έα εφέ και επιλογές εξαγωγής
 • +Sample Editor - Προστέθηκε προεπισκόπηση του Loop για λεπτομεριακή ρύθμιση
 • +Το παράθυρο επιλογής ήχου έχει νέα δυνατότητα αναζήτησης
 • +MULTISample Manager - Υποστήριξη MIDI Keyboard για αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο
 • +MULTISample Manager - Υποστήριξη ποντικιού/πληκτρολογίου για αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο
 • +MULTISample Manager - Νέο εικονικό κλαβιέ με ταχύτερη απόκριση
 • +MULTISample Manager - αναπαραγωγή με την πραγματική συχνότητα και ένταση
 • +MULTISample Manager - Προστέθηκε επιλογή προσθήκης/διαγραφής Zone
 • +MULTISample Manager - Επεξεργασία MS με εμφάνηση των zone layer
 • +MULTISample Manager - Προστέθηκε επιλογή για αποθήκευση ως νέο MS
 • +MULTISample Manager - Αναπαραγωγή ενός MS σαν Loop
 • +Time Slice - Δυνατότητα αναπαραγωγής ξεχωριστών κομματίων του sliced αρχείου
 • +Time Slice - Δυναότητα χειροκίνητης μετακίνησης του σημείου των slices
 • +Time Slice - Προστέθηκε δυνατότητα Zoom για λεπτομεριακό έλεγχο
 • +Time Slice - Υποστήριξη REX αρχείων [.rex/.rx2/.rcy]
 • +FILE Viewer - Υποστήριξη PCM (Ο PCM Manager έχει ενσωματωθεί)
 • +Βελτίωση μηχανής αντιγραφής Unref δειγμάτων
 • +Μετάφραση στα Αλβανικά
 • +Μετάφραση στα Κουρδικά (Sorani)
 • +Μετάφραση στα Ουζμπεκικά
 • +Μετάφραση στα Ουιγουρικά