Ιστορικό Αλλαγών

Version 5.0.1605 [Build: 05 February 2024]

 • *Improved Dual Monitor Support
 • *SAMPLE Manager - Fixed few mixups when Sorting was enabled
 • *SAMPLE Manager - File Size now retains it's text when sorted
 • *SAMPLE Manager - Duration now retains its text when sorted
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue when Deleting Unused Samples
 • *Updated Uzbek Language Translation
 • *Internal fixes & improvements

Version 5.0.1501 [Build: 01 January 2024]

 • *KST Manager - Now there are 12 Folders per page to match 5X UI
 • *KST Manager - Maximum Folder/Bank count has been increased from 90 to 144
 • *Fixed ecoding issue with special characters on 5X
 • +New Translation available in Croatian
 • *Internal fixes & improvements

Version 5.0.1329 [Build: 29 November 2023]

 • *KST Manager - Fixed an issue causing samples to be with noise on the 5X
 • *KST Manager - Fixed an issue when some folder names were not saving out

Version 5.0.1327 [Build: 27 November 2023]

 • +Updated support for KORG PA5X OS v1.2.1
 • +MULTISAMPLE Manager - Playback is now possible with left/right keys
 • +MULTISAMPLE Manager - Double click to enter sample number
 • +MULTISAMPLE Manager - shortcut keys are now shown on screen
 • +SET Manager - Sound Tab > DK - DEL key now resets a Key to an empty sample
 • *SAMPLE Manager - Importing Stereo .WAV issue has been fixed
 • *SAMPLE Manager - Tuning fix after HZ Conversion
 • *SAMPLE Manager - Improved support for 24bit Stereo .WAV files
 • *Improved support for PA5X Locked KST's
 • *Improved Dual Monitor support
 • *Some internal fixes

Version 5.0.1311 [Build: 11 November 2023]

 • +KST/SET Manager - Sample Category column has been added when creating a UserDK report
 • +KST/SET Manager - Layer Velocity column has been added when creating a UserDK report
 • +Remembers and keeps last window position on screen
 • *KST Manager - UserSound Report was not reporting UserBanks 5-6
 • *KST Manager - Fixed incorrectly reading of Style-KBD/STS Mute values
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue with incorrect loop points
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue when importing .KSF files that were looped
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue with MS replace that was causing a link to break
 • *SAMPLE Manager - Deletion of Unused Samples has been improved
 • *SAMPLE Manager - Sorting is now kept throughout
 • *Multisample Manager - Fixed a potential crash when using AutoMS to create an MS
 • *Fixed 5X naming symbols when using special characters
 • *Many internal fixes & improvements

Version 5.0.1126 [Build: 26 September 2023]

 • +SAMPLE Record - Increased Stereo record sampling size
 • *Improvements to PCG Import
 • *SAMPLE Manager - Fixed an Auto Trim issue
 • *KST Manager - Fixed a potential issue with size mismatch
 • *Internal fixes & improvements

Version 5.0.1123 [Build: 23 September 2023]

 • +MultiSample Manager - Added new Menu option 'Note to OrigKey'
 • *KST Manager - Muted sounds were not being read correctly has now been fixed
 • *KST Manager - COPY Options - Updated order of Tracks to Match PA5X
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue when importing Stereo .Wav Files
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue when Converting Sample Rate
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue with Auto Trim
 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue sometimes not saving 5x PCG's
 • *Fixed Size display issue above 2GB
 • *Updated Hungarian Translation
 • *Internal fixes & improvements

Version 5.0.1023 [Build: 23 August 2023]

 • +Fixed a potential Length issue when loading MIDI files for PADs
 • *KST Manager - Global Sound reMap fix for PAD remapping on styles
 • *Sound Engine fix for stereo sample playback

Version 5.0.1020 [Build: 20 August 2023]

 • +SAMPLE Manager - Support for Stereo .KSF/Multisample import for 5X
 • +SAMPLE Manager - Added Options Menu on DrumSamples
 • +SAMPLE Manager - Added Options Menu on MultiSamples
 • +SET Manager - Added Scaled Velocity in the SOUND - OSC tab
 • *Speed boost with non English Locales
 • *Improved KORG PCG support for velocity settings
 • *Updated Czech Translation
 • *Updated Slovak Translation
 • *Internal fixes & improvements

Version 5.0.1010 [Build: 10 August 2023]

 • *Fixed random crash with KST Manager
 • *Improved KORG PCG support
 • *Improved GLOBAL Remap
 • *Improved Time Slice
 • *Internal fixes & improvements

Version 5.0.1006 [Build: 06 Αυγούστου 2023]

 • *Διορθώθηκε περίπτωση τυχαίου προβλήματος σε κάποιους υπολογιστές
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα κατά την εισαγωγή των KORG PCG
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα κατά την φόρτωση και αποθήκευση των 5X KST
 • *Προστέθηκε υποστήριξη για κλειδωμένα PCM στο 5X
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με φακέλους που έχουν Unicode χαρακτήρες στο όνομα
 • *SAMPLE Manager - Βελτίωση ταξινόμησης
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version v5.0.1001 [Build: 01 Αυγούστου 2023]

 • +Υποστήριξη του KORG PA5X
 • +Υποστήριξη αναπαραγωγής STYLE
 • +EVENT Editor
 • +Εισαγωγή / Εξαγωγή MIDI
 • +Υποστήριξη MIDI Keyboard για αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο
 • +Υποστήριξη ποντικιού/πληκτρολογίου για αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο
 • +Ταχύτερη φόρτωση/αποθήκευση των SET
 • +KST Manager - Το νέο μενού για επεξεργασία των KST του PA5X
 • +SET Manager - Διαχείρηση των ΚORG PA SET σε ένα μόνο παράθυρο
 • +SET Manager - Νέες προχωρημένες επιλογές που δίνουν έλεγχο παραπάνω παραμέτρων
 • +SET Manager - Global reMAP ήχων
 • +SET Manager - Sound Mode reMap - επανατοποθέτηση/αλλαγή θέσης των USER ήχων και DK η οποία θα αλλάξει τις θέσεις σε όλο το σετ αυτόματα
 • +SET Manager - Δημιουργία νέων ήχων / pad / performance από την αρχή
 • +SET Manager - Προστέθηκε κουμπί ρυθμίσεων για τους OSC (αλλαγή ρυθμίσεων Pan, Velocity, Keyboard Range)
 • +SET Manager - Εισαγωγή .PCG ήχων από τα KORG Trinity / Triton / Triton Le / M3 / KRONOS μαζί με τις ρυθμίσεις Velocity
 • +SET Manager - Νέο εικονικό κλαβιέ με ταχύτερη απόκριση για τα DK
 • +SET Manager - Είναι δυνατή η αντιγραφή ολόκληρου Group Bank
 • +SET Manager - Νέες επιλογές αντιγραφής
 • +SET Manager - Αυτόματη διαγραφή ήχων που δεν χρησιμοποιούνται
 • +Style Properties - Επεξεργασία/Ηχογράφηση των Style Tracks μέσω του Event Editor
 • +Style Properties - Διαγραφή Variation / CV / Ξεχωριστών Track
 • +Style Properties - Αντιγραφή Track ή ολόκληρου Variation από άλλο ρυθμό
 • +Style Properties - Εμφάνηση ίστας Midi Event
 • +Style Properties - Εξαγωγή Variations / Ξεχωριστών Track σε μορφή MIDI
 • +Style Properties - Προστέθηκαν οι στήλες Track Type & Key
 • +Sample Manager - Ηχογράφηση νέων δειγμάτων
 • +Sample Manager - Προστέθηκε δυνατότητα ταξινόμησης ανά στήλη
 • +Sample Manager - Επεξεργασία συμπιεσμένων δειγμάτων
 • +Sample Manager - Προστέθηκαν επιλογές μετονομασίας πολλών δειγμάτων σε σειρά
 • +Sample Manager - Προστέθηκαν επιλογές μετονομασίας Συνδεμένων δειγμάτων και MultiSample
 • +Sample Manager - Προστέθηκαν νέα φίλτρα - Normal / Συμπιεσμένων / Κλειδωμένων / Unref δειγμάτων
 • +Sample Manager - Προστέθηκε επιλογή αυτόματης διαγραφής της ησυχίας στο τέλος των δειγμάτων
 • +Sample Manager - Προστέθηκε επιλογή αλλαγής του Sample Rate
 • +Sample Manager - Προστέθηκε επιλογή εξαγωγής SET Report σε .txt/.csv
 • +Sample Manager - Προστέθηκε επιλογή ελέγχου για διπλές καταχωρήσεις
 • +Sample Manager - Η επιλογή 'MultiSample info' επιλέγει πλέον αυτόματα τα δείγματα που χρησιμοποιεί το MS
 • +Sample Manager - Προστέθηκε επιλογή μετατροπής ενός Drum Sample από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό
 • +Sample Manager - Προστέθηκε στήλη Unref για εμφάνηση των unref δειγμάτων σε ένα MS
 • +Sample Manager - Προστέθηκε επιλογή αντικατάστασης ενός MultiSample
 • +Sample Manager - Υποστήριξη REX αρχείων [.rex/.rx2/.rcy]
 • +Sample Editor - Επανασχεδιάστηκε με επιλογές για Zoom
 • +Sample Editor - Προστέθηκαν έα εφέ και επιλογές εξαγωγής
 • +Sample Editor - Προστέθηκε προεπισκόπηση του Loop για λεπτομεριακή ρύθμιση
 • +Το παράθυρο επιλογής ήχου έχει νέα δυνατότητα αναζήτησης
 • +MULTISample Manager - Υποστήριξη MIDI Keyboard για αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο
 • +MULTISample Manager - Υποστήριξη ποντικιού/πληκτρολογίου για αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο
 • +MULTISample Manager - Νέο εικονικό κλαβιέ με ταχύτερη απόκριση
 • +MULTISample Manager - αναπαραγωγή με την πραγματική συχνότητα και ένταση
 • +MULTISample Manager - Προστέθηκε επιλογή προσθήκης/διαγραφής Zone
 • +MULTISample Manager - Επεξεργασία MS με εμφάνηση των zone layer
 • +MULTISample Manager - Προστέθηκε επιλογή για αποθήκευση ως νέο MS
 • +MULTISample Manager - Αναπαραγωγή ενός MS σαν Loop
 • +Time Slice - Δυνατότητα αναπαραγωγής ξεχωριστών κομματίων του sliced αρχείου
 • +Time Slice - Δυναότητα χειροκίνητης μετακίνησης του σημείου των slices
 • +Time Slice - Προστέθηκε δυνατότητα Zoom για λεπτομεριακό έλεγχο
 • +Time Slice - Υποστήριξη REX αρχείων [.rex/.rx2/.rcy]
 • +FILE Viewer - Υποστήριξη PCM (Ο PCM Manager έχει ενσωματωθεί)
 • +Βελτίωση μηχανής αντιγραφής Unref δειγμάτων
 • +Μετάφραση στα Αλβανικά
 • +Μετάφραση στα Κουρδικά (Sorani)
 • +Μετάφραση στα Ουζμπεκικά
 • +Μετάφραση στα Ουιγουρικά